Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminne  Centrum  Kultury, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Gminnego Centrum  Kultury w Polichnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Gminne Centrum  Kultury  w Polichnie informuje, że:

 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne Centrum  Kultury , z siedzibą w Polichna Czwarta nr 1, 23-225 Szastarka, reprezentowane przed Dyrektor Ewę Białoń

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: gckpolichna@wp.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: ido@devcomm.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

 i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z pozn. zm.), na podstawie i w celu wykonania zawartych umów  oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań wynikającej ze statutowej działalności prowadzonej przez Administratora danych, jak również  w zakresie świadczonych usług, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności z:           
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania zadań i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Gminnego Centrum  Kultury w Polichnie.
b) realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z uwagi na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) art. 9 ust. 2 lit. c RODO, z uwagi na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody w związku z realizacją usług także względem osób niepełnoletnich,

a także w celu realizacji zawartych umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:  
a) przez czas wykonania zadań  Gminnego Centrum  Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub             
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub              
c) przez czas, w którym Gminne Centrum  Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

7. Pani/Pana danych osobowe mogą zostać przekazane podmiotom innym, niż tym uprawnionym z mocy prawa,  wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnych z RODO, wyłącznie w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4.;

8. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:  
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,               
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,          
e) prawo przenoszenia danych,       
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gminne Centrum Kultury w Polichnie. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, ani przekazywane do państw trzecich.).

13. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Ewa Białoń
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny